۰۳دی/۹۸

کربوهیدرات

کربوهیدرات ها کربوهیدرات کربوهیدرات ها فقط از قند ساخته شده اند.  کربوهیدرات‌ها در بدن بیشتر به عنوان مولکول‌های ذخیره‌کننده انرژی عمل می‌کنند، اما کاربردهای ساختاری و نقش در انتقال پیام و… نیز

Read More...