۲۶آذر/۹۸

اموزش کلی بسکتبال

اموزش بسکتبال مقدمه : قبل از شروع بازیکنان بایستی از آمادگی تکنیکی-تاکتیکی و جسمانی-روحی روانی بسیار خوبی برخوردار باشند. هر تمرینی در مرحله نخست باید شرایط سنی و اهداف خاص مربوط به

Read More...