۰۳دی/۹۸

چربی (لیپید ها)

چربی ها چربی (لیپید ها) لیپیدها رده‌ای از ترکیبات آلی دارای هیدروکربن هستند که از مواد بنیادین برای ساختار و کارکرد سلول‌های زنده به‌شمار می‌آیند.. نقش لیپید ها تامین انرژی تامین اسید

Read More...