۰۳دی/۹۸

اب و مواد معدنی

اب و مواد معدنی اب اب یکی از اجزای ضروری ترکیب خون و لنف ترشحات وبافت های مختلف بدن می باشد 70تا50 درصد وزن بدن تشکیل میدهد اب قبل از غذا و

Read More...
۰۳دی/۹۸

چربی (لیپید ها)

چربی ها چربی (لیپید ها) لیپیدها رده‌ای از ترکیبات آلی دارای هیدروکربن هستند که از مواد بنیادین برای ساختار و کارکرد سلول‌های زنده به‌شمار می‌آیند.. نقش لیپید ها تامین انرژی تامین اسید

Read More...
۰۳دی/۹۸

ویتامین

. ویتامین ها . ویتامین ویتامینها ترکیبات آلی هستند که به مقدار خیلی جزئی برای سوخت و ساز مواد غذایی و اعمال حیاتی بدن و رشد و نمو و تندرستی ضرورت دارند.

Read More...
۰۳دی/۹۸

پروتئین

پروتئین‌ ها پروتئین‌ پروتئین‌ها به عنوان بزرگترین درشت‌مولکول‌های موجود در بدن، از جمله مهمترین اجزای بدن هستند که نقش‌های بسیار حیاتی و مهمی در بدن را دارند. این مواد از توالی زنجیره‌های

Read More...
۰۳دی/۹۸

کربوهیدرات

کربوهیدرات ها کربوهیدرات کربوهیدرات ها فقط از قند ساخته شده اند.  کربوهیدرات‌ها در بدن بیشتر به عنوان مولکول‌های ذخیره‌کننده انرژی عمل می‌کنند، اما کاربردهای ساختاری و نقش در انتقال پیام و… نیز

Read More...